Информация за постъпилите през първото тримесечие на 2016 г. заявления по Закона за достъп до обществена информация в Община Плевен

2416