ЗАПОВЕД РД-10-1509 / 07.11.2012 г. - за събиране, извозване, обезвреждане в депа на битови отпадъци

1651