О Т Ч Е Т по изпълнение на мерките, включени в „План за действие 2016 – 2020 г.” към „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на гр. Плевен по показателите фини пр

3058