ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № ОХ - 808

946

З А П О В Е Д

 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

23.11.2012 г.                               ОХ - 808                                                       София

 

Съдържание:

Обявяване на вакантни длъжности от Сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

 

 

На основание чл. 26, т. 6, чл. 31, ал. 1, чл. 144, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 2, т. 3, чл. 4, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

1. Обявявам длъжности, които да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в следните военни формирования:

1.1. 61-ва Механизирана бригада – Карлово, съгласно Приложение 1;

1.2. 2-ра Механизирана бригада - Стара Загора, съгласно Приложение 2.

2. Командирът на Сухопътните войски:

2.1. да организира провеждането на конкурса;

2.2. да изготви обява, съгласно чл. 4, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), да изпрати същата до Централното военно окръжие (ЦВО) за обявяване в Агенцията по заетостта и до дирекция „Връзки с обществеността” за обявяване на Интернет-страницата на Министерството на отбраната.

3. Определям длъжностни лица, отговорни за провеждане на конкурса, както следва:

3.1. командирът на 61-ва Механизирана бригада – Карлово за длъжностите по Приложение 1;

3.2. командирът на 2-ра Механизирана бригада - Стара Загора за длъжностите по Приложение 2.

4. Длъжностните лица, отговорни за провеждане на конкурса да назначат:

4.1. комисия за допускане на кандидатите до участие в конкурса;

4.2. комисия за провеждане на конкурса.

5. Конкурсът да се проведе при спазване на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), раздел втори от ППЗОВСРБ и условията на заповедта, както следва:

5.1. за длъжностите по Приложение 1 - в 61-ва Механизирана бригада – Карлово

5.2. за длъжностите по Приложение 2 - във 2-ра Механизирана бригада - Стара Загора.

6. Кандидатите за конкурсните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1, т. 1-9 от ЗОВСРБ.

7. Кандидатите да подадат заявление, чрез структурите на ЦВО:

7.1. за длъжности по Приложение 1 - до командира на 61-ва Механизирана бригада – Карлово;

7.2. за длъжности по Приложение 2 - до командира на 2-ра Механизирана бригада – Стара Загора.

8. Заявленията на кандидатите по т. 7 да бъдат придружени със следните документи:

8.1. автобиография;

8.2. копие на диплома за завършено образование;

8.3. копие на документ за трудов стаж (ако притежават такъв);

8.4. лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус;

8.5. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА);

8.6. свидетелство за съдимост;

8.7. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от ЗОВСРБ;

8.8. декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова);

8.9. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са изпълнявали военна служба);

8.10. други документи съобразно изискванията на конкурса.

9. Началникът на ВМА да организира:

9.1. медицинското освидетелстване за годност за военна служба на кандидатите от ЦВМК, в съответствие с наредба № Н-2/08.02.2011г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време;

9.2. извършването на оценка на психологичната пригодност на кандидатите за приемане на военна служба в Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) - ВМА, в съответствие с Наредба Н-12/18.05.2011г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

9.3. изпращането на протоколите от проведена оценка на психологичната пригодност на кандидатите за приемане на военна служба в съответната структура на ЦВО, изпратила кандидатите до ВМА.

10. Началникът на ЦВО да организира чрез подчинените му структури:

10.1. изпращането на кандидатите до ВМА за установяване годността им за военна служба от ЦВМК - София или в структурите към нея, както и установяване на психологичната им пригодност от ЦПЗП;

10.2. изпращането до командирите по т.3 на заявленията и комплектованите документи, съгласно т.8 на кандидатите, които отговарят на изискванията на конкурса, не по-късно от 45 дни от датата на обявяването на конкурса;

10.3. изпращането до командирите по т.3 на протоколите от ЦПЗП на кандидатите, получили оценка „психологично пригоден за приемане на военна служба”;

10.4. съхранението на протоколите от ЦПЗП на кандидатите, получили оценка „психологично непригоден за приемане на военна служба”.

11. Командирът на Сухопътните войски да направи заявка за необходимите му за конкурса варианти на тестове за обща култура до началника на НВУ „Васил Левски” - В. Търново.

12. Началникът на НВУ „Васил Левски” - В. Търново да организира разработването на тестове за обща култура.

13. Комисията за допускане до участие в конкурса:

13.1. да извърши проверка на документите на кандидатите за военна служба и да изготви поименен списък на кандидатите, който да съдържа трите имена, ЕГН и постоянен адрес;

13.2. да допусне до конкурса кандидатите, които отговарят на условията на конкурса;

13.3. да уведоми писмено допуснатите кандидати за датата и мястото, на провеждане на конкурса;

13.4. да върне документите на кандидатите, които не са допуснати до участие в конкурса, като мотивира отказа.

14. Конкурсът да включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване.

15. Комисията за провеждане на конкурса:

15.1. да провери физическата годност на кандидатите по нормативи, определени в Единния армейски тест за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България, да проведе изпит-тест за обща култура и събеседване;

15.2. след провеждането на конкурса да изготви протокол, в който кандидатите да се класират в низходящ ред;

15.3. да запознае кандидатите с резултатите от конкурса срещу подпис;

15.4. да проведе беседи за предлагане на длъжности с кандидатите, по реда на класирането им. За всяка проведена беседа да се изготви протокол, подписан от председателя на комисията и от кандидата.

16. След приключване на конкурса, председателите на комисиите да представят на командирите по т.3 протокол от работата си за утвърждаване.

17. Командирите на 61-ва Механизирана бригада и 2-ра Механизирана бригада да организират издаването на разрешение за достъп до класифицирана информация на определените за назначаване на длъжност в подчинените им структури кандидати.

18. След получаване на изискващото се разрешение за достъп до класифицирана информация, оправомощените длъжностни лица:

18.1. да сключат договори за военна служба, да приемат на военна служба и да назначат на длъжност класираните кандидати;

18.2. да предоставят за подпис на класираните за назначаване кандидати декларация относно липсата на обстоятелствата по чл. 188 и чл. 188а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

19. Командирът на Сухопътните войски да уведоми началника на отбраната и директора на дирекция „Управление на човешките ресурси” за резултатите от проведения конкурс.

 

Изпълнението на заповедта възлагам на командира на Сухопътните войски, началника на Военномедицинската академия и началника на Централното военно окръжие.

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 АНЮ АНГЕЛОВ