За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен

1934

ОБЩИНА ПЛЕВЕНОБЯВЯВА КОНКУРСЗа избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен, при следните условия:Минимални изисквания:

- висше образование – степен бакалавър

- професионален опит – минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и реализацията на проекти с европейско финансиране, или опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, обучения и др.

- компютърни умения – Word, Excel, PowerPoint, Internet, др.

- владеенето на английски език и/или друг от работните езици на ЕС е предимство.Основни задачи:

- извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ

- разпространява информационни материали, издавани европейски институции, УО, произведени по проекти, съфинансирани от СКФ на ЕС

- събира, обобщава и предоставя информация за добри практики.Специфични задачи:

- осигурява предоставянето на информационни и експертни услуги

- съдейства при предоставянето на информационни услуги чрез Интернет, в т.ч. достъп до компютър и съответната периферна техника.Провеждане на конкурса:

1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.

2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.

3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.

4. Необходими документи:

- професионална автобиография на български, в Europass формат

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

- копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка)

- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.Вид на договора: Трудов 8 часа работен ден

Срок на договора: до 12.12.2015 г., с възможност за удължаване до 3 години след одобрението на проект по Процедура 6 по ОПДУ „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“

Основна заплата: 835,00 лв.Място на подаване на документите: гр. Плевен, площад Възраждане № 4, „Център за административно обслужване на граждани”

Срок за подаване на документи: 16.11.2015 г., включително.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община Плевен, сайта на Община Плевен в рубриката: Вакантни длъжности, както и на Единния портал: .