Подбор на кандидати за съдебни заседатели - Окръжен съд – Плевен

2309

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН

5800 гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 2; www.pleven.bg

Председател – Тел.:064801 108; факс:064 8248 93

E-mail: obs@pleven.bg

На основание решение №1203от28. 08.2014 г. на Общински съвет – Плевен и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН

О Б Я В Я В А

подбор на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Окръжен съд – Плевен.

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му.

Кандидатите подаватв срок от 08.09.2014 г. до 17,00 ч. на 30. 09. 2014 г.следнитедокументи:

1. Заявление за писмено съгласие(по образец);

2. Декларация за българско гражданство и възраст(по образец);

3. Кратка биографична справка(по образец);

4. Свидетелство за съдимост, че не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията (изрично да бъде вписано, че е необходимо за съдебен заседател);

5. Нотариално заверено копие от диплома, удостоверяваща педагогическата квалификация (само за кандидатите, които имат такава);
6. Декларация - съгласие за обработване на лични данни(по образец);

Кандидатите, които вече са били съдебни заседатели, могат да прилагат към посочените документи и мнение на съответния съд за работата им.


Документите се приемат в деловодството на Общински съвет - Плевен, стая 35, етаж 2.
Временна комисия, избрана с Решение № 1203/2014 г.

на ОбС - Плевен