Вакантни длъжности

ОБЩИНА ПЛЕВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР И ЗАПОВЕД № РД10-102 ОТ 30.01.2020 г. ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ

1019