Вакантни длъжности

Конкурс за длъжността „Началник-сектор „Информационно обслужване и технологии”” при Община Плевен

1982

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител   О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С за длъжността „Началник-сектор „Информационно обслужване и технологии””…