ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯ ЛОГОПЕД

1955

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯ ЛОГОПЕД

Описание на позицията:

Във връзка сизпълнение на проектните дейности по проектBG06 - 233„Подпомагане подготовкатаза училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен”, финансиран по Договор Д03-365/25.07.2014г. на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 «Деца в риск», финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. е предвидено наемането на 1 бр. логопед, който ще осъществява задълженията си на територията на следните детски заведения: ЦДГ 12 „Ралица” – гр. Плевен, ОДЗ 4 „Първи юни”– гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка”– гр. Плевен, ЦДГ „Вит” – с. Дисевица и ОДЗ „Девети май” - гр. Славяново.

Целева група по проекта, с която ще работи логопеда е:

Децата от детските градини: ЦДГ 12 „Ралица” – гр. Плевен, ОДЗ 4 „Първи юни”– гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка”– гр. Плевен, ЦДГ „Вит” – с. Дисевица и ОДЗ „Девети май” - гр. Славяново, чиято численост е 494 на брой. До момента са обследвани 310 деца от целевата група по проекта от логопеда с който Община Плевен имаше сключен договор. Договорът беше прекратен по молба на логопеда, поради невъзможност да го изпълни в целия му обем. За всяко дете от обследваната целева група (310 деца) е изготвена артикулационна карта.

Основни задължения:

Обследване на останалата част от целевата група – 184 деца и изготвяне на артикулационна карта за всяко обследвано дете.

Изготвяне на логопедични карти за децата от цялата целева група с идентифициран речеви проблем на база информацията от артикулационните карти, изготвяне на план за действие с всяко дете, според езиково-говорните потребности.

Работа с децата, които имат потребност от езиково-говорна терапия, самостоятелно или групово.

Провеждане на консултации с родителите.

Вид и срок на договора:Договор за услуга сключен по реда на Закона за задълженията и договорите. Срок на договора до 30.04.2016 г.

Брой необходими специалисти– 1 (един).

Място на работа:ЦДГ 12 „Ралица” – гр. Плевен, ОДЗ 4 „Първи юни”– гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка”– гр. Плевен, ЦДГ „Вит” – с. Дисевица и ОДЗ „Девети май” - гр. Славяново.

Заплащане на услугата: 2670,00лева (две хиляди шестстотин и седемдесет лева), включваща осигуровки за сметка на Работодател, съгласно одобрения бюджет на проекта.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на позицията:

1.Образование – висше с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър”

2. Професионално направление – „Логопедия“.

3. Професионален опит: над 2 години трудов стаж по специалността.

4. Да не са осъждани

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на позицията:

1. Опит в предходна работа с целевата група (деца в риск и в неравностойно положение) eпредимство;

2. Препоръки от работодател/и е предимство;

3. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната позиция;

4. Комуникативни умения, висока мотивация за работа в екип, умения за работа със семействата на децата от целевата група.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец;
2. Автобиография по образец;
3. Декларация по образец;
4. Копие на документ за самоличност;
5. Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
6. Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);

7. Други – препоръки, удостоверения,сертификати.

Образците на задължителните документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на сайта на Община Плевен в рубриката „Вакантни длъжности“, като приложения към настоящата покана в електронен формат и на хартиен носител в Информационния център за административно обслужване на граждани, с адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ 4, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч. Всеки желаещ може да ползва един от двата варианта за попълване на документите (да ги попълни в електронен формат, разпечата и подпише или да си вземе готови образци и да ги попълни на ръка). За неясноти и въпроси във връзка с кандидатстването моля обадете се на телефон – 064/881-273 – Камелия Горненска, Ръководител проект.

Начин на извършване на подбора:

Процедурата по подбор на кандидатите за заемане на свободното работно мястоще се проведе на два етапа както следва:

1. Проверка на представените документите.
2. Интервю с допуснатите кандидати.

До участие в поканата не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

Място и срок за подаване на документи:

Документите за участие се подават, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч. в Информационния център за административно обслужване на граждани, с адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ 4, в 5-дневен срок от публикуване на обявата – до 11 Ноември 2015 г. включително.

Начин на подаване на документите:Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис име, адрес и телефон на кандидата, „За поканата за заявяване на интерес за „Логопед” по проект BG06-233 „Подпомагане подготовкатаза училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпът до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен”, наПрограмаBG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Плевен: www.pleven.bg, в рубриката „Вакантни длъжности“ и същите ще бъдат уведомени по телефона.