ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ЛЕКТОР ПЕДИАТЪР

1840

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ЛЕКТОР ПЕДИАТЪР

Описаниена ангажиментите:

Във връзка сизпълнение на Дейност 3 „Повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общността, други заинтересовани страни“ по проектBG06 - 233„Подпомагане подготовкатаза училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен”, финансиран по Договор Д03-365/25.07.2014г. на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 «Деца в риск», финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. е предвидено провеждането на 20 бр. събития «Училище за деца и родители - дни на отворените врати». Форматите ще бъдат провеждани на територията на следните детски заведения: ЦДГ 12 „Ралица” – гр. Плевен, ОДЗ 4 „Първи юни”– гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка”– гр. Плевен, ЦДГ „Вит” – с. Дисевица и ОДЗ „Девети май” - гр. Славяново - по 4 бр. за всяка детска градина.

В изброените детски градини, ще се проведе формат «Училище за деца и родители - ден на отворените врати» - 4 бр. за всяко детско заведение, което ще може да бъде посетено от всички заинтересовани страни - родители, деца, изведени и необхванати групи, журналисти, общественост. За всяко събитие ще бъде изведена тема от психологическо, здравно, социално и/или образователно естество. Лекторът - педиатър ще има ангажимент по време на 20-те събития в 5-те детски градини да изнесе лекция на здравна тема (най-честите вирусни заболявания при децата и превенция, здравословно хранене и др.), да организира беседа с присъстващите и да укаже консултантска помощ на всеки посетил събитието. Лекторът - педиатър ще бъде уведомен за темите на събитията след сключването на договора, с възлагателно писмо от Ръководителя на проекта.

Вид и срок на договора:Договор за услуга сключен по реда на Закона за задълженията и договорите, със срок на изпълнение до 30.04.2016 г.

Ангажираност: Лектор Педиатър – участие в 20 бр. събития

Хонорар:1173,40 лева, като сумата включва осигуровки за сметка на Работодател

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1.Образование – висше с образователно-квалификационна степен „магистър”

2. Професионално направление – „Педиатрия“

3. Професионален опит: над 2 години трудов стаж по специалността.

4. Да не са осъждани

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Опит в предходна работа с целевата група (деца в риск и в неравностойно положение) eпредимство;

2. Препоръки от работодател/и е предимство;

3. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

Документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец;
2. Автобиография по образец;
3. Декларация по образец;
4. Копие на документ за самоличност;
5. Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
6. Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);

7. Други – препоръки, удостоверения,сертификати.

Образците на задължителните документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на сайта на Община Плевен в рубриката „Вакантни длъжности“, като приложения към настоящата покана в електронен формат и на хартиен носител в Информационния център за административно обслужване на граждани, с адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ 4, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч. Всеки желаещ може да ползва един от двата варианта за попълване на документите (да ги попълни в електронен формат, разпечата и подпише или да си вземе готови образци и да ги попълни на ръка). За неясноти и въпроси във връзка с кандидатстването моля обадете се на телефон – 064/881-273 – Камелия Горненска, Ръководител проект.

Начин на извършване на подбора:

Процедурата по подбор на кандидатите за позицията ще се проведе на два етапа както следва:

1. Проверка на представените документите.
2. Интервю с допуснатите кандидати.

До участие в поканата за заявяване на интерес, не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

Място и срок за подаване на документи:

Документите за участие се подават, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч. в Информационния център за административно обслужване на граждани, с адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ 4, до 12 Ноември 2015 г. включително, като се подават в запечатан плик с надпис „За поканата за заявяване на интерес за заемане на позицията „Лектор - Педиатър” по проект BG06-233и надписани: име, адрес и телефон на кандидата.

Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Плевен: www.pleven.bg, в рубриката „Вакантни длъжности“ и ще бъдат уведомени по телефона.