ОБЯВЯВА КОНКУРС - За длъжността Младши експерт в отдел „Обществени поръчки, концесии и приватизация” при Община Плевен

1998

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За длъжността Младши експерт в отдел „Обществени поръчки, концесии и приватизация” при Община Плевен;

 

     I.КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ДВЕ ЩАТНИ БРОЙКИ;

     II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.     Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;

2.     Да са със завършено висше образование (икономическо или юридическо): образователно – квалификационна степен „професионален бакалавър” или по-висока;

3.     Да нямат налагано дисциплинарно наказание – „уволнение”, освен ако е заличено; 

4.     Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;

5.     Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

6.     Минимален ранг за длъжността V младши;

7.     Допълнителни изисквания:

-                    Компетентност, свързване с познаване на нормативни актове;

-                    Организационна компетентност;

-                    Комуникационна компетентност;

-                    Компютърна компетентност;

III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА.

      Конкурсът ще се проведе по реда на раздел II от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т.1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

IV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса ( Приложение 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:

1.     Декларация от лицето, че е:

-                    пълнолетен български гражданин, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;

-                    не е поставен под запрещение

-                    не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода

-                    не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

2.      Документ за завършено висше образование (образователно – квалификационна степен – „професионален бакалавър” или по-висока);

3.      Автобиография;

4.      Копие от документ за самоличност;

5.      Копие от трудова / служебна книжка;

6.      Медицинско свидетелство;

7.      Свидетелство за съдимост;

 

 КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

       Длъжността Младши експерт в отдел “Обществени поръчки, концесии и приватизация”, при Дирекция “Икономическо развитие”, съгласно утвърдена длъжностна характеристика е под ръководството на директор Дирекция “Икономическо развитие” и прякото ръководство на Началник Отдел “Обществени поръчки, концесии и приватизация” Преки задължения – Задължения свързани с възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на ЗОП и Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки на Община Плевен. Задължения свързани с процедури за възлагане на концесии по Закона за концесиите, Правилник за прилагане на Закона за концесиите, Вътрешни правила.

Задължения свързани с процедури за приватизация по Закон за приватизация и следприватизационен контрол и свързаните нормативни актове.

. Минималното основно месечно възнаграждение  за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ниво ЕН 7, степен 4 е 500,00 лв.

 

      Документите по т. IV се подават лично или чрез пълномощник в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен в срок от 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на обявата.  

      Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, намиращо се на ет.1-ви, в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане №2.