ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Правно и нормативно обслужване” при Община Плевен

1981

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2

на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Правно и нормативно обслужване” при Община Плевен

 

     I.КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА.

     II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.     Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2.     Да са със завършено висше образование (юридическо): образователно–квалификационна степен „магистър” и не по-малко от 2  (две) години професионален опит и придобита юридическа правоспособност;

3.     Да нямат налагано дисциплинарно наказание – „уволнение”, освен ако е заличено; 

4.     Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;

5.     Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

6.     Минимален ранг за длъжността IV младши;

7.     Допълнителни изисквания:

-                    Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;

-                    Организационна компетентност;

-                    Комуникационна компетентност;

-                    Компютърна компетентност;

III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА.

      Конкурсът да се проведе по реда на раздел II от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т.1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

IV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса ( Приложение 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:

1.     Декларация от лицето, че е:

-                    пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

-                    не е поставен под запрещение;

-                    не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

-                    не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

2.      Документ за завършено висше образование (образователно–квалификационна степен – магистър или приравнена към нея) и придобита юридическа правоспособност;

3.      Автобиография;

4.      Копие от документ за самоличност;

5.      Копие от трудова / служебна книжка;

6.      Медицинско свидетелство;

7.      Свидетелство за съдимост;

 

 КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

       Длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „ПНО” при Община Плевен съгласно утвърдена длъжностна характеристика е под прякото ръководство на Началник-отдел „ПНО”. Основна цел – подпомагане на Началник-отдел „ПНО” по въпроси от сферата на административното и гражданското право. Преки задължения – Осъществява процесуално представителство на Община Плевен пред органите на съдебната власт, изготвя и съгласува административни актове, издавани от кмета на общината, изготвя отговори на жалби, участва в процедури по ЗОП, участва в работата на ЕСУТ и съгласува актове по ЗУТ. Минималното основно месечно възнаграждение  за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ниво ЕН 5, степен 4, е 600.00 лв.

 

      Документите по т. IV се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен в срок от 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на обявата.  

      Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, намиращо се на ет.1-ви, в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане №2.