ОБЯВЯВА КОНКУPС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР”

2022

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

О Б Я В А

Община Плевен, Област Плевен, пл. “Възраждане” №2

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед № РД – 10-527/28.04.2014г. на Кмета на Община Плевен


ОБЯВЯВА КОНКУPС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР”

Място на работа –   гр. Плевен, ул. “Васил Левски” № 144.

 

Конкурсът се провежда при следните условия:

 

І. Кратко описание на длъжността:

1. Основни функции и задължения:

Директорът ръководи и представлява общинското предприятие

Назначава, преназначава и уволнява работниците и служителите на общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях съгласно Кодекса на труда

         Разработва и дава предложения за подходяща административно-управленска структура и разписание на длъжностите

         Организира и контролира ежегодното разходване на средствата в рамките на утвърдените бюджетни кредити, съгласно бюджета на Община Плевен

         Контролира и носи отговорност за спазване на финансово - счетоводната дисциплина и използването на материалите и парични активи

         Разработва програма за дейността на общинското предприятие, която представя на Кмета на Общината за одобрение

         Следи за спазване законосъобразността при прилагане на нормативната уредба в работата на общинското предприятие

 

2. Основни нормативни документи

-                  Да познава Закона за радиото и телевизията

-                  Да познава Закона за закрила и развитие на културата

-                  Да познава Закона за авторското право и сродните му права

-                  Да познава Закона за електронните съобщения

-                  Да познава Кодекса на труда

-                  Да познава вътрешно - ведомствени нормативни актове, наредби и др., решенията на Общинския съвет

 

ІІ. Изисквания за длъжността:

 

            Образование – висше с образователно - квалификационна степен магистър

      Професионално направление – филология, журналистика, право, икономика.

            Професионален опит - не по-малко 5 /пет/ години  управленски опит в електронните медии – радио и телевизия и работа в печатни издания.


Други умения и компетенции:

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност

Да познава българското законодателство в областта на медиите

Като предимство се счита:

- Мениджърски опит в електронни медии – радио и телевизия, и работа в печатни издания.

- участие в разработването и реализирането на програми и проекти

- чуждоезикова подготовка

- Компютърни умения – Word, Excel и други софтуерни продукти

 

 

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

1.    Заявление за участие

2.    Документ за самоличност (копие)

3.    Документ за трудов стаж (копие)

4.    Автобиография

5.    Копие от Документ за придобито образование, квалификация и специалност.

6.    Свидетелство за съдимост, валидно към датата на подаване на документите.

7.    Към посочените документи да се представи Концепция за дейността и развитието на Общинско предприятие “Общински медиен център” – Плевен за период от 3 години. Представя се в 5 екземпляра, запечатани, ненадписани и подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, която трябва да съдържа:

- Стратегия за развитието на Общински медиен център с подоробен план за първата година;

- Съответствие на концепцията с конкретната среда, в която работи Медийния център – демографски и културни особености. Политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал;

- Финансово управление на медийния център и възможност за набиране на допълнителни средства;

- Възможности за увеличаване на аудиторията;

- Поддръжка и подбор на материалната база.

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса

1.     Проверка на представените документи.

2.     Защита на концепция за дейността и развитието на Общинско предприятие “Общински медиен център” – Плевен.

 

           V. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция

Документите се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

За справка тел. 064/881-356, 064/881-227

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, находящо се на ет. 1, в сградата на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 2. и на интернет страницата на Община Плевен.