Набиране медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа"

1088

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ПЛЕВЕН НАБИРА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” ИЛИ „МЕДИЦИНСКИ ФЕЛДШЕР”, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Професионален медицински опит минимум 1 година

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: Медицинският специалист предоставя здравни услуги в домовете на потребители по Проект „Нови възможности за грижа“ с основни задължения:

- Поддържане на връзка с личния лекар на потребителя;

- Предоставяне на съвети за хигиена и хранене;

- Консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това пациенти;

- Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс, телесна температура);

- Други допустими дейности, съгласно Наредба 1 от 2011 г.

*(подробна длъжностна характеристика е публикувана на сайта на Община Плевен към обявата)

ВИД НА ДОГОВОРА:
Трудов – до 168 часа на месец или

Договор по ЗЗД (граждански) – до 80 часа на месец

Заплащане за 1 час – 4,00 лева с включени осигуровки за сметка на работодател.

Срок на договора – от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

·Заявление - по образец Приложение 1(публикувано на сайта на Община Плевен към обявата)

·документ за самоличност -копие

·автобиография

·диплом за базово медицинско образование - копие;

·документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка- копие/ осигурителна книжка или др.)

·служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран) ;

·пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
гр. Плевен, сградата на „Домашен социален патронаж“, находяща се на ул. „Сан Стефано“ 1, всеки ден от 09:00 ДО 16:00 часа от 25.01.2016 до 29.01.2016 (включително)

ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ : подборът и оценката на кандидатите, както и интервюто с представилите коректни документи се извършва едновременно подаване на документите.

Документи за сваляне: