Конкурс за заемане на длъжността “Директор” на Седмична детска градина „Теменуга”, с групи деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, Плевен

2171

О Б Я В АОбщина Плевен, Област Плевен, площад Възраждане №2На основание чл.44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 90, ал.2 и чл.91 , ал.1 от Кодекса на труда във връзка с чл.37, ал.6 от Закона за народната просвета


О Б Я В Я В А :Конкурс за заемане на длъжността “Директор” на Седмична детска градина „Теменуга”, с групи деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, ПлевенІ. Кратко описание на длъжносттаДиректорът на детското заведение е пряко подчинен на Кмета на Общината. Същият планира, организира, ръководи и отговаря за реализиране на държавната политика в областта на предучилищното образование, възпитателно-образователния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в детското заведение. Директорът представлява институцията пред органи, организации, юридически и физически лица в съответствие с предоставените му правомощия.ІІ. Изисквания към кандидатите:1. Да са български граждани.

2. Да са завършили висше образование на ОКС „магистър” или ”бакалавър” по

специалност от професионално направление – „Педагогика” с присъдена професионална квалификация – „педагог ” и/или „детски учител”, „детски и начален учител” или специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител” или „детски учител”.

3. Да имат учителски стаж в детско заведение, не по- малък от пет години, по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
4. Да отговарят на изискванията на чл.40 от Закона за народната просвета - да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото си да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.


5. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл.188, т.2 и т. 3 от Кодекса на труда и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл.330, ал.2, т.6 или чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.


ІІІ. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса до кмета на общината.

2. Документ за самоличност (копие).

3. Професионална автобиография.
4. Документи за завършена степен на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, (копия) .


5. Документи удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, (копия).

6. Свидетелство за съдимост (в срок на валидност).
7. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата и медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на учет в Психиатричен диспансер по местоживеене.


8. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да упражнява учителска професия.ІV . Вид правоотношене – трудово.

V. Начин на провеждане на конкурса.· Първи етап - допускане до конкурс;

· Втори етап - решаване на тест;

· Трети етап- провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.VІ. СРОК И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ1. Документите за участие в конкурса се подават лично, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч. в Информационния център за административно обслужване на граждани, Плевен, пл.Възраждане 4 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

2. Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Директор”на СДГ „Теменуга”, ПлевенКандидатите се запознават с длъжностната характеристика и утвърдените Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “Директор” на общинска детска градина/обединено детско заведение в Община Плевен в стая 99, всеки работен ден от 8.30 – 12.30 и от 13.30 -17.00 ч. Телефон за справки: 064 881330, отдел „Образование и култура”.Заповедта да се доведе до знанието на обществеността чрез публикуването на обява в местен ежедневник, поставянето на таблото за обяви и съобщения в сградата на Община Плевен, ет. 1 и електронния сайт на Община Плевен http//www.pleven.bg.Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Соня Маринова – началник отдел „Образование и култура”, Община Плевен.