Конкурс за Директор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен

2171

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

О Б Я В А

Община Плевен, Област Плевен, пл. “Възраждане” №2

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед № РД – 10-161/ 07.02.2013 г. на Кмета на Община Плевен за обявяване на конкурс за заемане на 1 вакантна щатна бройка за длъжността Директор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУPС

 

І. За длъжността: Директор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” –  Плевен

 

Конкурсът се провежда при следните условия:

 

Място на работа – Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев”– Плевен

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Ансамбъла

 

ІІ. Изисквания за длъжността:

 

Минимални изисквания:

Образование – висше с образователно-квалификационна степен магистър

Завършеното образование да е от област „Изкуства” професионално направление „Музикално и танцово изкуство” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002г.

Професионален опит не по малко от 5 /пет/ години в областта на музикалното и танцово изкуство.

Да познава българското законодателство в областта на културата

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност

Като предимство се счита:

Специализация или допълнителна квалификация по мениджмънт

Владеенето на западен език

Компютърна грамотност

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

Молба (Заявление) за участие

Документ за самоличност (копие)

Документ за трудов стаж (копие)

Професионална автобиография

Документ за завършено висше образование (копие)

Свидетелство за съдимост

Концепция за дейността и развитието на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен – 5 екземпляра, запечатани и ненадписани (бройките са съобразени с членовете на комисията)

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса

Защита на концепция за дейността и развитието на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен за период от три години, подробно разработена за първата от тях

Събеседване

 

V. Кратко описание на длъжността:

1. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на Ансамбъла в рамките на определените му пълномощия и го представлява.

Извършва разпоредителни действия с кредита по бюджета на Ансамбъла и с приходите, реализирани от други дейности, дарения, помощи, завещания.

Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета.

Отговаря и контролира за спазването на вътрешния ред в Ансамбъла, опазването на собствеността, управлението и стопанисването на имущество, ефективното, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазването на финансовата дисциплина.

Сключва и прекратява трудовите договори с музикантите, певците, танцьорите, хореографите, диригентите, помощно-обслужващия персонал и всички служители на Ансамбъла, контролира спазването на трудовата дисциплина.

 

2. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

-                  Да познава Закона за закрила и развитие на културата

-                  Да познава Закона за авторското право и сродните му права

-                  Да познава Закона за творческите фондове

-                  Да познава Кодекса на труда

-                  Да познава вътрешно-ведомствени нормативни актове, наредби и др.

 

VІ. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Документите се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

За справка тел.  064/881-290

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, находящо се на ет. 1, в сградата на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 2.