Конкурс за Директор на дирекция „Строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация”

2082

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2

На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

 

 

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

 

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Директор на дирекция  „Строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация” при Община Плевен;

І. Конкурсът се обявява за заемане на ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА;

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Щвейцария ;

2. Да са със завършено висше техническо образование, специалност ССС /ПГС/; образователно - квалификационна степен “магистър”;

3. Да нямат налагано дисциплинарно наказание – “Уволнение”, освен ако е заличено.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.

5. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.

6. Допълнителни изисквания:

        - Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;

        - Организационна компетентност;

          - Комуникационна компетентност;

          - Компетентност за работа с потребители;

        - Компютърна компетентност;

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА.

Конкурсът да се проведе по реда на Раздел ІІ от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т. 1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

V. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Декларация от лицето ,че е:

        - пълнолетен български гражданин , гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Щвейцария ;       

        - не е поставен под запрещение;

        - не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

        - не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

2. Документ за завършено висше техническо образование, специалност ССС /ПГС/; образователно - квалификационна степен “магистър”;

3. Автобиография;

4. Копие от документ за самоличност;

5. Копие от трудова/служебна книжка;

6. Медицинско свидетелство;

7. Свидетелство за съдимост.

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Директор на дирекция  „Строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация” /СТИКР/, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, е ръководна длъжност под прякото ръководство на Кмет и Заместник-кмет по функции в областта на строителството. Области на дейност – Изпълнява всички задължения, произтичащи от нормативни актове и разпореждания на Кмет и Заместник-кмет по териториално развитие. Преки задължения – Планира, организира, териториално развитие на Община Плевен. Основна целподпомагане дейността на Кмет и Заместник-кмет по териториално развитие в осъществяването на техните управленски ръководи  и контролира работата на служителите в Дирекция СТИКР. Минималното основното месечно възнаграждение за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ръководно ниво 6Б, степен 4  е 730.00лв.

 

        Документите по т. V се подават лично или чрез пълномощник в Център за административно обслужване на граждани при  Община Плевен в срок от 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на обявата.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, находящо се на етаж 1-ви, в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане № 2.