Директор на Център за настаняване от семеен тип

2293

Във връзка със Заповед № РД-10-1123 от 27.08.2012 г. на Кмета на Община Плевен и на основание чл. 91 от Кодекса на труда и чл.44 ал.2 във връзка с чл.44 ал. 1 т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

 

І. ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Директор на  Център за настаняване от семеен тип  - 1 място.

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Щвейцария .

2. Да са със завършено висше образование, образователно квалификационна степен „бакалавър”/ „магистър” – специалност „Социални дейности”, „Педагогика”(специална, социална), „Социален мениджмънт”, “Социална психология”, Здравен мениджмънт, Икономика мениджмънт с квалификация „Социални дейности”.

3.Да нямат налагано дисциплинарно наказание – „Уволнение”, освен ако е заличено.

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.

5.Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.

 6.Да имат професионален опит – минимум   3   години.

7.Допълнителни изисквания:

- компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;

            - организационна компетентност;

            - компютърна компетентност;

 

ІІІ.НАЧИН  НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът ще се проведе по реда на чл. 94 и следващите от Кодекса на труда при спазване на следната последователност.

1.Представяне на  „Програма за развитие на  Център за настаняване от семеен тип през периода 2013 2015 година”.

2.Провеждане на интервю с получилите оценка над 4.50 по т.1, по въпроси, свързани с  управлението на услугата.

 

ІV. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ  В КОНКУРСА

1.Заявление за участие в конкурса.

2.Автобиография.

3.Декларация от лицето, че е:

-пълнолетен български гражданин;

-не е поставен под запрещение;

-не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

-не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

4.Документ за завършено висше образование – образователно квалификационна степен „бакалавър”/ „магистър” – специалност „Социални дейности”, „Педагогика”(специална, социална), „Социален мениджмънт”, “Социална психология”, Здравен мениджмънт, Икономика мениджмънт с квалификация „Социални дейности”.

5.Копие от документ за самоличност.

6.Копие от трудова (служебна) книжка.

7.Свидетелство за съдимост.

8.Медицинско свидетелство.

 

V. Документите по т. ІV се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на Община Плевен пл. „Възраждане” № 4 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата. За справка тел 064/ 881 276.

 

VІ.  Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения на І-ви етаж в сградата на Община Плевен, пл. „Възраждане” № 2 и ще се публикуват на електронната поща на Общината. Кандидатите могат да се запознаят с характеристиката на конкурсната длъжност в ст.55, ІІІ-ти етаж на Община Плевен.

 

Конкурсната процедура ще се проведе от комисия, назначена с нарочна Заповед на Кмета на Община Плевен.

 

Заповедта да се доведе до знанието на обществеността чрез публикуването на обява в местен ежедневник и поставянето й на таблото за обяви и съобщения в сградата на Общината, ет. 1 и да се публикува в регистъра на административните структури и на електронната страница на Общината.