Директор на Дневен център за възрастни с увреждания

2234

Във връзка със Заповед № РД-10-1122 от 27.08.2012 г. на Кмета на Община Плевен и на основание чл. 91 от Кодекса на труда и чл.44 ал.2 във връзка с чл.44 ал. 1 т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

 

І. ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Директор на  Дневен център за възрастни с увреждания  - 1 място.

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Щвейцария .

2. Да са със завършено висше образование, образователно квалификационна степен „бакалавър”/ „магистър” – специалност „Социални дейности”, „Педагогика”(специална, социална), „Социален мениджмънт”, “Социална психология”, Здравен мениджмънт, Икономика мениджмънт с квалификация „Социални дейности”.

3.Да нямат налагано дисциплинарно наказание – „Уволнение”, освен ако е заличено.

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.

5.Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.

6.Да имат професионален опит – минимум   3   години.

7.Допълнителни изисквания

- компетентност свързана с познаване на нормативни актове;

            - организационна компетентност;

            - компютърна компетентност;

 

ІІІ.НАЧИН  НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът ще се проведе по реда на по реда на чл. 91 и следващите от Кодекса на труда при спазване на следната последователност.

1.  Представяне на  „Програма за развитие на  Дневен център за възрастни с увреждания през периода 2013 2015 година”.

2.   Провеждане на интервю с получилите оценка над 4.50 по т.1, по въпроси, касаещи управлението на услугата.

 

ІV. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ  В КОНКУРСА

1.Заявление за участие в конкурса.

2. Автобиография.

 3.Декларация от лицето, че е:

-пълнолетен български гражданин;

-не е поставен под запрещение;

-не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

-не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

4.Документ за завършено висше образование – образователно квалификационна степен „бакалавър”/ „магистър” – специалност „Социални дейности”, „Педагогика”(специална, социална), „Социален мениджмънт”, “Социална психология”, Здравен мениджмънт, Икономика мениджмънт с квалификация „Социални дейности”.

5. Копие от документ за самоличност.

6. Копие от трудова (служебна) книжка.

7. Свидетелство за съдимост.

8. Медицинско свидетелство.

 

V. Документите по т. ІV се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на Община Плевен пл. „Възраждане” № 4 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата. За справка тел 064/ 881 276.

 

VІ.  Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения на І-ви етаж в сградата на Община Плевен, пл. „Възраждане” № 2 и ще се публикуват на електронната поща на Общината. Кандидатите могат да се запознаят с характеристиката на конкурсната длъжност в ст.55, ІІІ-ти етаж на Община Плевен.

 

Конкурсната процедура ще се проведе от комисия, назначена с нарочна Заповед на Кмета на Община Плевен.

 

Заповедта да се доведе до знанието на обществеността чрез публикуването на обява в местен ежедневник и поставянето й на таблото за обяви и съобщения в сградата на Общината, ет. 1 и да се публикува в регистъра на административните структури и на електронната страница на Общината.