Учредяване на право на ползване върху недвижими имоти-общинска собственост

1438