Учредяване на право на надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти-общинска собственост

1418