Издаване на удостоверения за застроена площ, идеални части и вид на жилище

1163