Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

452