Търгове за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения

1105