Актуализиран план за действие в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход 2014-2017 год.

2367