Заповед № РД 10 -1814/13.12.2018г. на Община Плевен и Приложения за имоти с начин на трайно ползване - полски пътища по землища

298