Заповед № РД-09-34 от 28.03.2024 г. на областния управител на област Плевен за определяне на пожароопасен сезон в горските територии

236