ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ОДОБРЕНИЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОПАНЕЦ ЗА СТОПАНСКАТА 2021-2022 ГОДИНА

376

Файлове:

CCF_000082.pdf CCF_000082.pdf