Търгове за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд с НТП- нива и изоставена орна земя за срок от 5 стопански години в землищата на с. Буковлък и с. Ясен

177

Файлове:

CCF14092020.pdf CCF14092020.pdf