ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА СТОПАНСКАТА 2023-2024 ГОДИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 37И, АЛ. 13 ОТ ЗСПЗЗ И ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ЗА 5 СТОПАНСКИ ГОДИНИ

406

Файлове:

Обява Обява