Търгове за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ

429