Търг за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване "Изоставена орна земя", за срок от 5 стопански години, землище с. Радишево

205

Файлове:

CCF_000586.pdf CCF_000586.pdf