РЕШЕНИЕ № 1517 ОТ 28.09.2023Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН И ЗАПОВЕД № РД 10-1443 ОТ 09.10.2023Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ОТДАВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НЕФУНКЦИОНИРАЩИ НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА СТОПАНСКА 2023-2024 ГОДИНА

316