Решение № 137 от 16.03.2020г. на Общински съвет - Плевен за предоставяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд

397