Обява за предварителен регистър по чл.72 ал.2 от ППЗСПЗЗ

995