ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-04-186 ОТ 30.09.2020г. НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ С. КЪРТОЖАБЕНЕ

137