Sector "Agriculture and Forestry"

Търгове за отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд с НТП "нива" за срок от 5 стопански години и и с НТП "овощна градина" за срок от 10 стопански годиниизоставени трайни насаждения, овощна градина и лозе за срок от пет стопански годи

57