Регистър за издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация