Магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентиф. 56722.661.9.10.40

2459