ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2021 Г.

321