Проект на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНАТА В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

648