Важна информация

4023

   Със Заповед на кмета на Община Плевен РД 10-290/11.03.2016 г. са заличени от Националния класификатор следните административни адреси в гр. Плевен:

      - ул. „Генерал Тотлебен” № 33;    - ул. „Генерал Гурко” № 3;
      - ул. „Георги Кочев” № 44А;          - ул. „Георги Кочев” № 44;
      - ул. „П.Р.Славейков” № 54;          - ул. „Вардар” № 34;
      - ул. „Орлица” № 6;                       - ул. „Брацигово” № 23;
      - ул. „Чорлу” № 13;                       - бул. „Христо Ботев” № 146;
      - ул. „Незабравка” № 8;                - ул. „Дунав” № 26.
           
   Община Плевен уведомява лицата, които имат настоящ и постоянен адрес на горепосочените адреси, да се явят и да заявят актуални такива в отдел „Гражданска регистрация”,  ул. „Сан Стефано” № 1 (ДКЦ II) ет. 1, работно време от 08:30 ч. до 17:00 ч.
   Заличаването е в изпълнение на изискванията на §10 от Преходните и Заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02-20-9/2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, предложение № РД-021-19/02.03.2016 г. на началник-отдел „Гражданска регистрация” и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Свалете в PDF