СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 557 / 02.03.2016г.

985

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЕИК  000413974
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК
№ 557 / 02.03.2016г.
 
 
До Стефан Петков Стефанов                           за АУПВ №107-42/12.01.2016г.
До Павел Стоянов Димитров                           за АУПВ №107-2148/02.11.2015г.
До Илкай Заимов Ибов                                    за АУПВ №107-2045/16.10.2015г.
До Христо Спиридонов Димитров                    за АУПВ №107-32/11.01.2016г.
До ЕТ Иво-Л-70-Илка Димитрова                     за АУПВ №107-461/15.02.2016г.
До ЕТ Иво-Л-70-Илка Димитрова                     за АУПВ №107-462/15.02.2016г.
До ТОНИ П ЕООД                                             за АУПВ №107-298/29.01.2016г.
До ТОНИ П ЕООД                                             за АУПВ №107-299/29.01.2016г.
До Поли Асенова Антонова                              за АУПВ №107-43/12.01.2016г.
 
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.
 
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
 
 
Орган по приходите : Ваня Атанасова
 
Дата на поставяне: 02.03.2016г.
Дата на сваляне: ……………………