Notices

ОБЯВА За обществеността за Инвестиционно предложение: „Основен ремонт на два броя мостове над р. Вит”

1807

ОБЯВАЗа общественосттаУведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице: Община Плевен пл. „Възраждане” № 2; тел. 064 800 700; факс 064 844230; e-mail: /име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/…

СЪОБЩЕНИЕ - преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води от 1 (един) брой нов тръбен кладенец с дълбочина до 100 м.”

1683

СЪОБЩЕНИЕ             На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)…

Обявление №ТСУ и С-92-7440-1/03.07.2014г.

1679

Обявление №ТСУ и С-92-7440-1/03.07.2014г.   ДО Евгения Цветанова Симеонова ж.к. „Дружба” 137-А-7-21 гр. Плевен         Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед …

Заповед за класиране на участници в открит конкурс за добив на дървесина в общински имот - землище с.Гривица

1648

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 948 Плевен, 08.07.2014г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии» за обект №10/2014, имот с кадастрален номер 227001, землище с.Гривица, отдел…

ОБЯВА За обществеността за инвестиционно предложение: „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Плевен”, УПИ II1076, кв. 389 по ПУП-ПРЗ на гр. Плевен.

1724

ОБЯВА За обществеността Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице: Община Плевен пл. „Възраждане” № 2; тел. 064 800 700; факс 064 844230; e-mail: /име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/…

Документации за открит конкурс "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", землище с.Къшин, землище с.Къртожабене, землище с.Горталово

1661

Документации за открит конкурс "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии"

Заповед за класиране на участници в търг с тайно наддаване - продажба дървесина на корен от общински имот, землище с.Буковлък

1624

З А П О В Е Д № РД - 10 - 935 Плевен, 03.07.2014г. за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №9/2014, имот с кадастрален…