Notices

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1124 Плевен, 01.08.2014г.

1715

З А П О В Е Д   № РД - 10 - 1124 Плевен, 01.08.2014г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии» за обект №15/2014, имот с кадастрален номер 079001, землище с.Горталово,…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1126 Плевен, 01.08.2014г.

1719

З А П О В Е Д   № РД - 10 - 1124 Плевен, 01.08.2014г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии» за обект №15/2014, имот с кадастрален номер 079001, землище с.Горталово,…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1125 Плевен, 01.08.2014г.

1693

З А П О В Е Д   № РД - 10 - 1125 Плевен, 01.08.2014г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии» за обект №14/2014, имот с кадастрален номер 056001, землище с.Къртожабене,…

ОВОС: „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Плевен”

1783

СЪОБЩЕНИЕ             На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7445-1/03.07.2014 г. гр. Плевен

1717

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7445-1/03.07.2014 г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-648/ 27.06.2014 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрено Изменение на  План…