Notices

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7641-1 гр.Плевен 18 .11.2014 г.

1550

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7641-1 гр.Плевен  18 .11.2014 г.   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.20 по плана на с. Търнене,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7639-1 / 17.11.2014г. гр.Плевен

1548

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-798/12.11.2014г. на Зам. Кмета на Община Плевен е  одобрен: План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7638-1/17.11.2014г. гр. Плевен

1589

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7638-1/17.11.2014г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-797/12.11.2014г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен   Подробен Устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 -7629-1 гр. Плевен 13.11.2014г.

1563

ОБЯВЛЕНИЕ№ТСУ и С - 92 -7629-1гр. Плевен 13.11.2014г.          Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-796/12.11.2014г. на Зам. кмета на Община - Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7628-1 гр.Плевен 13 .11.2014 г.

1469

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7628-1 гр.Плевен 13 .11.2014 г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 136a…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7632-1 гр. Плевен, 13.11.2014 г.

1631

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7632-1                    гр. Плевен, 13.11.2014 г.  Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-795/ 12.11.2014…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7619-1 гр.Плевен 07.11.2014г.

1450

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7619-1 гр.Плевен 07.11.2014 г.   Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти  №№000046, 000069, 000052, 000345 и 000051, …

ОБЯВЛЕНИ Е № ТСУ и С-92-7621-1 гр.Плевен 11.11.2014г.

1549

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.41 по плана на с. Горталово  че е изработен проект за: Изменение на Подробен…

Изх.№ТСУ и С-94-877-1/10.10.2014г.

1651

ДО                                                                            …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7613-1 гр. Плевен 06.11.2014г.

1533

ОБЯВЛЕНИЕ№ ТСУ и С-92-7613-1гр. Плевен 06.11.2014г.            Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-790/04.11.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект…