Notices

П О К А Н А за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение с общественополезна дейност „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК Плевен”

1492

П О К А Н А за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение с общественополезна дейност „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК Плевен”        На основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.14 и чл.15 от Устава на ОФК Спартак…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7746-1 гр. Плевен 09.01.2015 год.

1568

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7746-1 гр. Плевен   09.01.2015 год.              Община-Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-4 от 06.01.2015 год. на Зам.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-7747-1 гр. Плевен 09.01.2015 год.

1495

ОБЯВЛЕНИЕ№ТСУиС-92-7747-1гр. Плевен    09.01.2015 год. Община-Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-3 от 06.01.2015 год. на Зам. кмета на Община-Плевен е одобрен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7756-1 гр. Плевен 15.01.2015г

1493

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7756-1 гр. Плевен 15.01.2015г          Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-7/13.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен…

Искане ОВОС на инвестиционно предложение: „Електрозахранване на обект – трасе на въздушна линия 20 kV и МТП-100 20/0,4 kV за захранване на охрана и осветление на язовир „Бохот 2 ”

1550

СЪОБЩЕНИЕ       На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7753-1 гр.Плевен 14.01.2015 г.

1487

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.56 по плана на с. Беглеж, че е изработен проект за:           …