Notices

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7969-1 гр.Плевен 28.04.2015г.

1332

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7969-1 гр.Плевен 28.04.2015г.            Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.88…

Обявление - Община Плевен обявява за замяна общински недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост

1419

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.40, ал.2, т.2, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост,  Община Плевен обявява за замяна общински недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост - АОС № 38155/14.11.2012 г.:     Недвижим…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 – 7965-1 гр.Плевен 23.04.2015 г.

1273

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 – 7965-1 гр.Плевен  23.04.2015 г.            Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на урегулирани поземлени …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС 92-7939-1 гр. Плевен 03.04.2015 год.

1277

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС 92-7939-1 гр. Плевен 03.04.2015 год.                Община-Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-155 от 02.04.2015 год. на Зам.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-7890-1 гр. Плевен 19.03.2015г.

1328

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС  92-7890-1            гр. Плевен  19.03.2015г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 – 7952-1 гр.Плевен 16.04.2015 г.

1320

Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти  671, попадащ в границите на УПИ ХІV-“За противопожарна охрана”, УПИ ІХ- „За…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7885-1гр. Плевен 17.03.2015г.

1319

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Подробен устройсвен план-План за регулация и застрояване за територията…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7945-1 гр. Плевен 14.04.2015г.

1333

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-163/09.04.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: План за регулация за урегулирани поземлени имоти Х-24 и ХІ-425,…