Notices

ДО СИЛВИЯ КОЛЕВА ИВАНОВА УЛ. „П.Р.СЛАВЕЙКОВ” № 39, ЕТ.4, АП.6 ГР.ПЛЕВЕН ДО „КАТЯ КОМЕУРС-М” представлявано от МУАФАК АЛ МАСРИ УЛ. „ГЕОРГИ КОЧЕВ” № 4-А-19 ГР.ПЛЕВЕН

1745

ДО СИЛВИЯ КОЛЕВА ИВАНОВА УЛ. „П.Р.СЛАВЕЙКОВ” № 39, ЕТ.4, АП.6 ГР.ПЛЕВЕН   ДО „КАТЯ КОМЕУРС-М” представлявано от МУАФАК АЛ МАСРИ УЛ. „ГЕОРГИ КОЧЕВ” № 4-А-19 ГР.ПЛЕВЕН                 Във връзка със…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7981-1 гр.Плевен 05.05.2015 г.

1352

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7981-1 гр.Плевен  05.05.2015 г.  Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.8 по плана на с. Буковлък,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-7856-1 гр. Плевен 05.03.2015г

1353

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС  92-7856-1            гр. Плевен  05.03.2015г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

Във връзка със заявление с вх. № ТСУиС-94Ц-1631-1 от 26.03.2015г. от Цветелин Цолов Найденов и Толя Спасова Найденова

1479

ДО ЦВЕТЕЛИН ЦОЛОВ НАЙДЕНОВ ТОЛЯ СПАСОВА НАЙДЕНОВА УЛ.” ЕКЗАРХ  ЙОСИФ”  № 17, ЕТ.5, АТ. 1 ГР. ПЛЕВЕН   ЦЕЦКА БОРИСОВА ЛЕБЕШКОВА ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ЛЕБЕШКОВ УЛ. „ ЕКЗАРХ ЙОСИФ” № 17  , ЕТ.2 , АП. 6 ГР. ПЛЕВЕН   ЕВГЕНИЙ…

ОВОС на инвестиционно предложение: „Свинеферма за отглеждане на 70 продуктивни свине-майки и приплоди и подземна торова лагуна за временно съхранение на оборски тор”

1522

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7969-1 гр.Плевен 28.04.2015г.

1331

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7969-1 гр.Плевен 28.04.2015г.            Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.88…

Обявление - Община Плевен обявява за замяна общински недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост

1419

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.40, ал.2, т.2, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост,  Община Плевен обявява за замяна общински недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост - АОС № 38155/14.11.2012 г.:     Недвижим…