Notices

Искане ОВОС „Изграждане на автоморга, в ПИ № 079075, местност „Под село”, землище с. Опанец, община Плевен, с възложител: „МИТОВ КАР ПЛЕВЕН” ЕООД

930

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

Съобщение за припознаване до Г-ЦА СТЕФАНИ ПЕТРИНОВА БОРИСЛАВОВА

783

ДОГ-ЦА СТЕФАНИ ПЕТРИНОВА БОРИСЛАВОВА УЛ. ОХРИД № 13 ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ ОБЛ. ПЛЕВЕН             Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община…

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

850

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР.ПЛЕВЕН - ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.03.2014 г. от 10:00 ч. - в зала "Плевен" в сградата на областна администрация Оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." е една…